Thi bằng lái xe FC | Nâng dấu C lên hạng FC Container